CHIŃCZYCY WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA NA ROZBUDOWĘ WARSZAWSKIEJ SPALARNI. MPO WPROWADZONE W BŁĄD

Krajowa Izba Odwoławcza nakazała unieważnienie wyboru oraz wykluczenie chińskiej firmy Shanghai Electric  Power Construction (SEPC) z postępowania  przetargowego na generalnego wykonawcę modernizacji i rozbudowy warszawskiego Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych.

Powodem wykluczenia  SEPC była zakwestionowana wiarygodność  referencji potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  Wyjaśnienia złożone przez SEPC w czasie rozpraw nie przekonały Krajowej Izby Odwoławczej. Chiński oferent otrzymał szansę, aby przed KIO okazać kolejne dokumenty, z których wynikałoby, że posiada stosowne doświadczenie. Dokumentów tych jednak nie przedstawił.

Komisja przetargowa dołożyła wszelkich starań, wykorzystując narzędzia i możliwości przewidziane prawem zamówień publicznych, aby zweryfikować oferty złożone w przetargu, w tym ofertę chińską. Orzeczenie KIO wskazuje, że informacje i dokumenty przekazywane przez SEPC wprowadziły  Zamawiającego (Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o. o.) w błąd.
W uzasadnieniu wyroku czytamy: „Przystępujący wprowadził Zamawiającego w błąd co do spełnienia warunków udziału w postępowaniu. (…) Z powyższego wynika, że po stronie Zamawiającego mogło powstać mylne wyobrażenie o faktach, na skutek przedstawionych przez Przystępującego informacji (…)To na przystępującym spoczywa obowiązek wykazania, która z inwestycji spełnia wymagania Zmawiającego. Nie jest zadaniem Zamawiającego ustalenie, które spośród przedstawionych przez wykonawcę referencji spełniają wymagania.”

MPO, zgodnie z wyrokiem KIO, jest zobowiązane unieważnić wybór oraz  wykluczyć SEPC z przetargu na modernizację i rozbudowę instalacji do odzysku energii z odpadów. W przetargu pozostaje jeszcze oferta Konsorcjum CNIM PORR. Ewentualny wybór nowego wykonawcy umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych w I kwartale 2019 roku. Alternatywą jest ponowne ogłoszenie przetargu. Oba warianty są obecnie analizowane.