ORZECZENIE KIO

Krajowa Izba Odwoławcza nakazała unieważnienie wyboru spółki Shanghai Electric Power Construction na wykonawcę rozbudowy spalarni odpadów komunalnych w Warszawie.

MPO (inwestor) oczekuje na uzasadnienie  wyroku z dnia 02.11.2018 r., w którym Krajowa Izba Odwoławcza orzekła o wykluczeniu z postępowania na wybór generalnego wykonawcy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych firmy Shanghai Electric Power Construction.

Wyrok KIO został oparty przede wszystkim o dowody przedłożone przez odwołującego (Konsorcjum Cnim Porr) w trakcie rozprawy odwoławczej.

MPO dokonując wyboru oferty Shanghai Electric Power Construction skorzystało z dostępnych mu instrumentów przewidzianych przepisami. W związku z tym faktem Krajowa Izba Odwoławcza nie nakazała powtórzenia procesu oceny ofert a wykluczenie z postępowania.

Strony mogą wnieść skargę na wyrok KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.