FAQ

Do instalacji termicznego przekształcania trafiać będą wyłącznie zmieszane odpady komunalne. Odpady wprost ze śmieciarek będą wsypywane do bunkra, tam mieszane a następnie podawane do spalenia. Zakład nie będzie przyjmować odpadów przemysłowych czy niebezpiecznych. W planowanym zakładzie nie będzie również funkcjonować kompostownia.

Odpady dostarczane będą transportem kołowym (typowe śmieciarki). Codziennie do zakładu przyjeżdżać będzie niespełna 250 pojazdów, co stanowi ok 3% obecnego dziennego obciążenia ul. Zabranieckiej.

Nie planuje się przewożenia unieszkodliwionych już odpadów na składowisku w Radiowie do instalacji na Targówku.

Zakład na Targówku będzie wykorzystywał najnowocześniejszą wersję kotłów rusztowych. Technologia ta jest wykorzystywana w większości europejskich instalacji odzyskujących energię z odpadów. Kotły rusztowe są unowocześniane w taki sposób, aby odzyskać jak najwięcej energii z odpadów oraz realizować proces w pełni kontrolowalnych warunkach termicznych. Dzięki temu ogromna większość niebezpiecznych substancji lotnych jest rozkładana i unieszkodliwiana jeszcze przed skierowaniem ich do instalacji oczyszczania spalin.

Odpady będą spalane w temperaturze 850°C. Warszawskie zmieszane odpady komunalne zawierają
w sobie wystarczająco dużo energii, aby w trakcie normalnej eksploatacji instalacji nie było konieczne używanie paliw zewnętrznych. Paliwo zewnętrzne (olej opałowy) będzie używane do rozruchu instalacji i wygrzania kotła.

Zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz narzucone wysokie standardy środowiskowe wykluczają jakąkolwiek możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko i otoczenie. Wielkość emitowanych zanieczyszczeń przez funkcjonujące w krajach europejskich tego typu obiekty, na których ma być wzorowana warszawska instalacja, są znacząco niższe od regulowanych prawem norm emisyjnych. Ostatecznie do atmosfery trafią oczyszczone spaliny, które biorąc pod uwagę stan powietrza znajdującego się w otoczeniu obiektu, będą znacząco od niego czystsze

Spaliny wylotowe oczyszczane będą dzięki zastosowaniu półsuchego systemu oczyszczania. Jest to technologia, która nie generuje ścieków i pozwala na osiągnięcie bardzo wysokich efektów jakościowych.

Obecne przepisy określają, że pomiary większości substancji będą miały charakter ciągły 24h/dobę, w tym monitoring rtęci. Metale ciężkie monitorowane będą okresowo, co miesiąc, dioksyny i furany 4 razy do roku. Wyniki monitoringu będą udostępniane na bieżąco odpowiednim instytucjom kontrolnym. Parametry emisji dostępne będą również dla mieszkańców za pośrednictwem tablicy informacyjnej oraz strony internetowej.

Standardy emisji zmodernizowanego ZUSOK przedstawia poniższa tabela.

Wartości średnie dobowe wg norm PL i UE

ZUSOK

Pył

10 mg/m3

5

Substancje organiczne (TOC)

10 mg/m3

5

Chlorowodór

10 mg/m3

5

Fluorowodór

1 mg/m3

0,5

Dwutlenek siarki

50 mg/m3

25

Tlenek węgla

50 mg/m3

25

Tlenki azotu

200 mg/m3

100

Metale ciężkie

Kadm i Tal

0,05 mg/m3

0,02

Metale ciężkie

Rtęć

0,05 mg/m3

0,02


Antymon, arsen, ołów, chrom, kobalt, wanad, miedź,,
nikiel

0,5 mg/m3

0,25

Dioksyny i furany

0,1 ng/m3

0,04

Pyły, jako pozostałości poprocesowe, podlegać będą stabilizacji lub zagospodarowaniu w specjalnych instalacjach poza warszawskim zakładem. Żużel powstały podczas spalania poddany zostanie waloryzacji, dzięki czemu stanowić będzie kruszywo do stosowania m.in. w budownictwie drogowym.

Nie, instalacja będzie funkcjonować podczas przebudowy. Jest to jeden z warunków nałożonych na inwestora przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Zakład nie będzie źródłem nieprzyjemnych zapachów. Odpady rozładowywane będą w zamkniętej hali rozładunku. Stamtąd trafią bezpośrednio do bunkra. Specjalny system podciśnienia zapobiegać będzie wydostawaniu się zapachów na zewnątrz instalacji. Powietrze z wnętrza hali i bunkra kierowane będzie, jako powietrze pierwotne do komór spalania.

Instalacja nie będzie emitować nadmiernego hałasu. Wszystkie urządzenia pracować będą
w wyizolowanych pomieszczeniach. Podobnie jak dziś, dźwięki związane z pracą zakładu są właściwie niesłyszalne dla otoczenia.

Rocznie obiekt będzie mógł przekształcać w prąd i ciepło ponad 305 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu i wytwarzać energię odpowiadającą zapotrzebowaniu kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych (200 tys. MWh energii cieplnej/rok, 100 tys. MWh energii elektrycznej/rok).

Na terenie zakładu funkcjonować będzie ścieżka edukacyjna. Jej elementem będzie m.in. punkt widokowy zlokalizowany na kominie instalacji.