Postępy w rozbudowie i modernizacji ZUSOK

Odpady zmieszane, pochodzące z gospodarstw domowych mieszkańców stolicy, są bezpiecznie utylizowane w Zakładzie Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku. Dodatkowo w procesie kogeneracji wytwarzana jest z nich „zielona” energia cieplna i elektryczna, przekazywana do sieci dystrybucyjnych. Od dwóch lat ZUSOK jest rozbudowywany i modernizowany z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych, dzięki czemu jego moc wzrośnie siedmiokrotnie – zakład będzie przetwarzał ok. 300 tys. ton odpadów zmieszanych rocznie. Wraz z końcem kwietnia inwestycja wkroczyła w kolejny etap realizacji.

ZUSOK jest rozbudowywany i modernizowany wokół pierwotnej i funkcjonującej linii technologicznej. Po dwóch latach od rozpoczęcia prac wszystkie obiekty kubaturowe są w realizacji, a większość z nich osiągnęła swoje rozmiary docelowe. W hali rozładunku oraz w hali bunkra na odpady wykonano stropodach z płyt kanałowych i rozpoczęto układanie warstw izolacyjnych. Docelowo dach będzie zielony, z funkcją retencji, z posadzoną roślinnością. W obu obiektach prowadzone są również prace elewacyjne. W hali rozładunku wykonano stabilizację podłoża i posadzkę betonową. Rozpoczęły się roboty związane z wykończeniem wnętrz oraz instalacji.

Na ukończeniu jest wykonanie konstrukcji bunkra, trwają również prace fundamentowe. Po zakończonym montażu szyn i belek podsuwnicowych zostały zamontowane suwnice, służące do ładowania odpadów z bunkra do lejów zasypowych kotła. Montaż suwnic był procesem skomplikowanym technicznie i logistycznie, wymagał wykorzystania żurawia kołowego o klasy 500 ton. Rozpoczęły się przygotowania do próby ciśnieniowej. Wokół kotłów linii K2 i K3 zamontowano konstrukcję stalową budynku oraz 40-metrowe dźwigary dachowe, na których zostanie ułożone poszycie dachu hali kotła. Operacja jest rozłożona na etapy, uwzględnia potrzebę zachowania dostępu i umożliwienia zakończenia prac przy instalacji oczyszczania spalin. Do końca zbliża się montaż konstrukcji stalowej samego kotła.

Trwa montaż turbozespołu, montaż wymienników ciepła oraz skraplacza. W budynku energetycznym kontynuowane są prace wykończeniowe, roboty dachowe oraz montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Na szczycie 80-metrowego trzonu nowego komina zakończono montaż obudowy z fasady aluminiowo-szklanej, wkrótce zakończą się roboty dachowe. W budynku administracyjno-socjalnym prowadzone są prace elewacyjne, wykończeniowe oraz instalacyjne. Na 100-metrowej estakadzie drogowej prowadzącej do hali wyładunku ułożono pierwszą warstwę asfaltu, wykonano kapy chodnikowe i rozpoczęto montaż bariero-poręczy. W obrębie hali żużla trwają prace elewacyjne od strony północnej oraz roboty dachowe. W powstającej sortowni odpadów wykonano ściany zewnętrzne żelbetowe i wszystkie kanały technologiczne, trwa montaż wiązarów dachowych oraz wykonanie pokrycia dachowego wraz z montażem świetlików, a także prowadzone są prace związane z układaniem stabilizacji pod posadzkę i instalacji podposadzkowych oraz budowy pomieszczeń węzła sanitarnego i sterowni.